SAMANTA  BATRA  MEHTA
Myth Mutation: Anima vs Animus (detail of Plate 1 Fig. 6)
2013